PROJEKTI:
Najznačajniji znanstveni projekti

Širok opseg i visoka kvaliteta znanstveno-istraživačke djelatnosti koji osiguravaju međunarodnu prepoznatljivost, konkurentnost i vidljivost Fakulteta u Europskom istraživačkom prostoru opći je strateški cilj u pogledu znanstveno-istraživačke djelatnosti. Radi ostvarenja tog cilja Fakultet potiče sustavna znanstvena istraživanja usmjerena na izvrsnost i utemeljena na načelima intelektualne slobode, inicijativa, kreativnosti i otvorenosti.

Lepeza znanstvenih istraživanja unutar područja djelovanja Fakulteta je vrlo široka i obuhvaća sve grane pravnih i socijalnih djelatnosti. Podaci prikupljeni za potrebe Samoanalize pokazuju da je u posljednjih pet godina na Fakultetu bilo aktivno ukupno 80 projekata, od kojih su 39 domaći projekti, a 41 inozemni. U navedenih 80 projekata Fakultet je u 34 projekta bio nositelj, a u 5 projekata sunositelj projekta. U ostalim projektima nastavnici/e Fakulteta djelovali su kao nacionalni koordinatori/ce za Hrvatsku, voditelji/ce hrvatskog tima unutar projekta, voditelji/ce ili suvoditelji/ce projekata, istraživači/ce, suradnici/e, savjetnici/e ili eksperti. U projektima u kojima je Fakultet nositelj ili sunositelj najčešći financijer bilo je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, u 26 projekata, zatim Sveučilište u Zagrebu, u 8 projekata. Od međunarodnih projekata 19 projekata je financirano ili sufinancirano iz različitih europskih izvora, od toga su npr. 6. Jean Monnet Chair projekti. Fakultet je sudjelovao u tri FP7, od kojih je jedan još uvijek u tijeku, i jednom FP6 projektu.

Fakultet je svjestan svoje uloge i odgovornosti koju ima prema i unutar društva u kojem djeluje. Misija Fakulteta prema društvu je znanstveni rad koji doprinosi razvijanju pravne i socijalne države. Odgovornost Fakulteta za prijenos znanstvenih rezultata u društvo pojačana je s obzirom na vrijeme u kojem djeluje. Naime, područje prava je u proteklih dvadesetak godina dva puta doživjelo bitne promjene, prvo stvaranjem Republike Hrvatske kad je trebalo stvoriti novi hrvatski pravni sustav i drugi put u postupku pridruživanja i stupanjem Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. U tom razdoblju trebalo je uskladiti i prilagoditi hrvatski pravni sustav europskoj pravnoj stečevini. Ovi društveni procesi imali su odraza i na proces izgradnje Hrvatske kao socijalne države. U takvim okolnostima Fakultet je 1995. pokrenuo vlastiti znanstveno-istraživački program (tzv. Fakultetski projekt) koji obuhvaća četiri temeljne znanstvene teme, i to: novi hrvatski pravni sustav, povijest hrvatskog prava i njegove europske pravno-povijesne pretpostavke, strategija ekonomskog razvoja i razvojna politika Republike Hrvatske i socijalna politika i socijalni rad u Republici Hrvatskoj. Na kraju svake godine donosi se program istraživanja koji sadrži podteme koje se istražuju sljedeće godine. Pri strukturiranju programa i određivanju temeljnih znanstvenih tema, uz opisano vanjsko okruženje, uzeti su u obzir tematsko-metodološki interesi istraživača, individualni istraživački kapaciteti, organizacijski ustroj Fakulteta i mogućnost međuinstitucionalne suradnje u zemlji i inozemstvu.

Premda je program usmjeren na različite aspekte pravnog sustava odnosno sustava socijalne politike i socijalnog rada u Republici Hrvatskoj istraživanja su uvijek imala i poredbenu dimenziju. Rezultati istraživanja bitno su doprinijeli stvaranju, izgradnji i tumačenju hrvatskog pravnog sustava, osmišljavanju i provedbi socijalne politike i djelovanju sustava socijalnog rada.

Izdvajamo nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata.